Sound

Suikinkutsu no katawara ni

Suikinkutsu recordings, made in Japan and Australia.